Vaaliohjelma 2017

ELINVOIMA

Keskusta haluaa Seinäjoen jatkavan hallittua kasvuaan. Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan suurin kasvukunta, sen elinvoimalla turvataan koko maakunnan elinvoimaa. Seinäjoki ei ole Etelä-Pohjanmaan muiden kuntien vihollinen, vaan koko maakunnan tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä.

Kaupungin kasvun ja sen elinvoiman kehittymisen tärkein perusta on elinkeinojen, yritysten ja työpaikkojen määrä. Siihen vaikutetaan aktiivisella elinkeinopolitiikalla. Elinkeinoasiamme ovat hyvässä kunnossa, tosin aina on myös parantamisen varaa. Yrityksistä ja työpaikoista käydään kasvukeskusten kesken jatkuvaa kilpailua, jossa voittajien on menestyttävä monessa lajissa.

Sekä kaupungin ulkoisten että sisäisten yhteyksien toimivuus on avain menestymiselle. Uusia väyliä on tulevalla valtuustokaudella rakennettava ja parannettava yhteistyössä maakunnan kanssa. Rautatieyhteyksien kehittymistä on valvottava tarkasti. Itäistä ohikulkutietä tulee jatkaa nelikaistaisena Lapualle saakka.

Kaupungin sisäisistä yhteyksistä huolehtiminen on elinvoiman ja asukkaiden viihtyvyyden kannalta oleellista. Kun kasvun vuoksi on pitänyt rakentaa alituiseen uusia katuja ja kunnallistekniikkaa, on vanhaan verkkoon jäänyt liikaa korjausvelkaa. Sitä on tulevalla vaalikaudella määrätietoisesti lyhennettävä.

Erityisen tärkeää on huolehtia kevyen liikenteen reiteistä, terveydenkin vuoksi. Kaupunkikeskukseen on päästävä turvallisesti pyöräillen entisistä kuntakeskuksista.

Kaupunkikeskustamme uudistuu parhaillaan perusteellisesti. Uusi Keskustori pysäköintiluolineen sekä korkeine asuin- ja liikerakennuksineen valmistuu Seinäjoen historialliseen keskukseen. Kehitystä täydentävät kaksi uutta suurta kohdetta ydinkeskustassa tai sen tuntumassa: asemanseutu ja Törnävän sairaala-alue.

Keskusta kasvoi Seinäjoen suurimmaksi kuntapuolueeksi vuoden 2005 kuntavaaleissa. Samoihin aikoihin alkoi kaupunkikeskustan määrätietoinen kehittäminen. Nyt kehitys jatkuu Seinäjoen keskustan voimakkaana rakentamisena, korkeammaksi ja syvemmäksi.

Suuret tapahtumat ovat oleellinen osa Seinäjoen elinkeinopolitiikkaa. Kaupungin tulee jatkuvasti kehittää tapahtuma-alustoja, jotta tapahtumat pysyvät kilpailukykyisinä. Areenan laajennus avaa suuria mahdollisuuksia suuremmille messu- ja näyttelytapahtumille. Myös ravikeskus tarvitsee kehittämistä ja monipuolistamista, tärkeänä tapahtuma-alueena keskustan kupeessa.

elinvoima.JPG

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Kunnan tulee tukea asukkaiden hyvinvointia, terveyden edistämistä sekä elämänhallintaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa. Sen tulee olla kuntalaisia osallistavaa, helposti omaksuttavaa ja houkuttelevaa. Hyvinvoivat asukkaamme varmistavat elinvoimaisen kaupungin.

Keskusta kannustaa eri-ikäisiä asukkaita ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Tuemme vapaata kansalaistoimintaa ja asukkaiden itseohjautuvuutta mm. houkuttelevilla harrastetiloilla sekä kohtuullisin tilavuokrin ja asiakasmaksuin. Haluamme mahdollistaa seinäjokisille monipuoliset liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet.

Varhaiseen puuttumiseen tulee kiinnittää huomiota kaikella tasolla. Lapsiperheille pitää antaa tarveharkintaista apua jo ennen uupumista sekä ottaa palveluseteli joustavammin käyttöön. Nuorille on tarjottava tilaa ja mahdollisuuksia itsensä etsimiselle ja tarvittaessa annettava ohjausta. Nuorten kohdalla psyykkisten sairauksien hoito on nostettava somaattisten sairauksien hoidon tasolle. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on ainakin yksi harrastus viikossa.

Ikäihmisille on laadittava koti- ja omaishoitoon hoitosuunnitelmat. Omaishoidon tuki on myönnettävä kaikille kriteerit täyttäville. SEILI-liikennettä tulee kehittää ja laajentaa. Tällä tuetaan kuljetustarpeessa olevien asukkaiden elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Palveluja paljon käyttäville on laadittava hoitosuunnitelmat, mitkä mahdollistavat paremmat palvelut meille kaikille.

Perusterveydenhuoltoa on vahvistettava ja hoitoon pääsyä helpotettava mm. työparitoimintaa lisäämällä. Seinäjoen on työnantajana edistettävä työntekijöittensä työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Keskustan tavoitteena on, että kaupungin eri toimialat tekevät vastavuoroista ja toistensa osaamista rikastavaa yhteistyötä asukkaittemme parhaaksi.

Seinäjoen tulee olla entistä aloitteellisempi toimija tulevaisuuden kaupungin ja maakunnan rajapinnassa. Tavoitteena on asukkaan ja asiakkaan parhaaksi toteutettava vuorovaikutteinen asiantuntijuus kahden eri julkisen organisaation välillä.

Sosiaali-_ja_terveydenhuolto.JPG

SIVISTYS

Seinäjoki on elinvoimainen sivistyskaupunki, joka tarjoaa asukkailleen monipuoliset sivistyspalvelut. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus tasoittavat lasten oppimisedellytyksiä, vahvistavat lasten koulupolkuja ja ehkäisevät syrjäytymistä. Lukiokoulutusta ja Sedun ammatillista oppilaitosta kehitetään alueellisen saavutettavuuden ja laadun varmistamiseksi. Seinäjoen on jatkettava yhteistyötä ammattikorkeakoulun, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Seinäjoen on mahdollistettava elinikäinen oppiminen turvaamalla vapaan sivistystyön toiminta.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö takaa koulutuksen laadun. Kaupungin on arvostettava ammattitaitoista henkilökuntaansa takaamalla riittävät resurssit täydennyskoulutukseen sekä tukipalveluihin. Seinäjoella oppilas- ja kouluterveydenhuolto on olennainen osa koulun toimintaa. Oppilaiden ja opiskelijoiden on saatava kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan palveluja lähipalveluna.  Varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten työvälineiden on oltava digiajassa ja rakennusten on oltava terveellisiä ja turvallisia.

Monipuoliset kulttuuripalvelut ovat merkittävä hyvinvointipalvelu seinäjokisille. Lasten ja nuorten kulttuurin arvostamisen on näyttävä jatkossakin Seinäjoen kaupungin päätöksenteossa.

Taidekeskuksen suunnitteluun Seinäjoelle on osallistettava laaja joukko yhteistyötahoja. Näin syntyy valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu taidekeskuskonsepti. Kulttuuri- ja taidealan toimijoille on varattava merkittävä rooli, kun kehitämme palveluita asukaslähtöisemmiksi.

Seinäjoki tunnetaan monipuolisena liikunta- ja urheilukaupunkina, joka pitää hallinnassaan olevat liikuntapaikat hyvässä kunnossa. Kaupungin on huolehdittava asukkaiden hyvinvoinnista tukemalla kunto- ja terveysliikuntaa sekä liikuntajärjestöjen toteuttamaa toimintaa. Kaupunkilaisille on tarjottava ympäri vuoden ohjattua liikuntaa lapsista – ikääntyneisiin, myös erityisryhmät huomioiden.

Koulujen piha-alueet on rakennettava lähiliikuntapaikoiksi viimeistään peruskorjauksien yhteydessä.

sivistys.JPG

YMPÄRISTÖ

Ympäristömme on eri aikakausien kerrostumaa ja osa kulttuurihistoriaamme. Meidän on tunnettava aikaisempien sukupolvien ratkaisut ja pyrittävä tekemään omat ratkaisumme vastauksena aikakautemme tarpeisiin. Viljelty kulttuurimaisema ei pysy avoimena ja viljelykelpoisena ilman jatkuvaa kunnostustyötä. Me keskustalaiset emme näe maatalous- ja metsämaata vain maavarantona, vaan ne ovat Ruokaprovinssin ja agrobiotalouden ehdoton edellytys. Keskusta korostaa realistista luontosuhdetta, missä luontoa pitää paitsi suojella myös hyödyntää.

Tärkeä osa hyvää elämää on viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä mahdollisuus valita omaan elämäntilanteeseen sopiva asumi­sen muoto. Ihmisten kasvavaa ympäristötietoisuutta on tuettava lisäämällä puisto- ja kaupunkiroskiksia sekä kierrätysastioita. Siistit kadut ja puistot lisäävät paitsi viihtyisyyttä myös kaupunkimme vetovoimaa.

Julkinen liikenteen kehitys on Seinäjoella ollut hidasta. Julkinen liikenne on ympäristöystävällinen vaihtoehto ja se turvaa palvelut monelle keskustan ulkopuolella asuvalle.

Luonnon ja erityisesti metsien terveysvaikutukset ovat tunnettuja. Siksi myös Seinäjoen puistot, viheralueet, vesistöt ja koko kaupunkirakenne on saa­tava palvelemaan kuntalaisten hyvinvointia ja edistämään terveyttä.

Kaikilla on oltava oikeus lähiluontoon.

Ymparisto.JPG