Kunnallisvaalit 2012

Vaaliohjelma

Keskusta – Vastuuta kuntalaisten lähellä  

Seinäjoen Keskusta on tulevaisuuteen katsova puolue, joka haluaa säilyttää asemansa myös syksyn 2012 kuntavaaleissa. Me tarjoudumme vastuuseen. Tavoitteemme on kaikkien kuntalaisten Seinäjoki, jossa palvelut on turvattu vauvasta vaariin ja jossa kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus turvalliseen elämään, koulutukseen, työhön ja harrastuksiin.

Palvelut

Me Keskustassa haluamme, että palvelut säilyvät kuntalaisten lähellä. Lähipalveluita ovat muun muassa päivähoito, esiopetus ja peruskoulutus, äitiys- ja lastenneuvola, terveyskeskuksen lääkärin vastaanotto päiväsaikaan, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotto, vanhusten hoivapalvelut, mielenterveyspalvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, kirjastopalvelut, nuorisotyö ja tietyt liikuntapalvelut sekä valtion viranomaisten tarjoamat paikallispalvelut.

Tasapuoliset lähipalvelut turvataan uusia ideoita hyödyntämällä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kehitetään liikkuvia palveluita kuten terveydenhuoltobussitoimintaa. Olemme yhteistyössä kunnan, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa ja huomioimme myös kylien ja kaupunginosien asukkaiden osaamisen. Säilytämme lähikoulut ja lukiot toimivaltaisina, jos ne täyttävät yhteisesti sovitut toimintaedellytykset. Pidämme koulujen elinvoimaisuutta tärkeänä ja kannustamme myös lähikouluja alueelliseen yhteistyöhön. Huomioimme lapsiperheiden ja ikäihmisten tarpeet ja turvaamme apua tarvitseville mahdollisuuden kotona asumiseen mm. kotipalveluita kehittämällä. Nuorten hyvinvointia tuetaan etsivän nuorisotyön keinoin, ja ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen puuttuminen on huomioitava kaikessa kuntalaisten hyvinvointia koskevassa päätöksenteossa.

Asuminen

Asuminen on yksi ihmisten perustarpeista ja oikeuksista. Seinäjoen keskusta haluaa huomioida kaupunkimme eri alueiden erilaisten asumismuotojen tarpeet mm. siten, että haja-asutusalueille annetaan lupa rakentaa asuntoja ja kaupunkimme elinkeinotoimintaa tukeviin ratkaisuihin kiinnitetään huomiota. Kun uusia asuinalueita suunnitellaan, nopeasti kasvavan Seinäjoen on ennakoitava alueen muut palvelurakennetarpeet yhteistyössä asukkaiden, maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa ja heidän paikallistuntemustaan kunnioittaen. Peruskorjausrakentamisen ja kunnallistekniikan korjausvelkaa on lähdettävä kuromaan umpeen.

Kaupunkimme kehittäminen

Seinäjoella on päävastuu alueensa kehityksen suunnasta. Sen on tunnistettava oman elinkeinotoimintansa haasteet ja vahvuudet ja toimittava niiden perusteella. Seinäjoen tulee säilyttää asemansa menestyvänä elinkeino-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. Seinäjoen Keskusta haluaa tukea alueen yritys- ja elinkeinoelämää, maataloutta ja elintarviketeollisuutta siten, että päätöksenteossa näkyy oman maakuntamme elinkeinoelämän ja yrittäjyyden puolustaminen. Haluamme kunnallisten valintojen kohdistuvan oman maakunnan lähiruokaan ja täällä tuotettuihin elintarvikkeisiin. Tulevaisuuden menestyvä kunta ei synny keskittäen eikä ylhäältä käskyttäen. Kunnallisessa toiminnassa yhteistyön merkitystä ei voi korostaa liikaa.

 

Kannanotto 1

Yrittäjyys on keskustan asia

Suurin osa keskustan ehdokkaista, kuten äänestäjistäkin, on palkansaajia, eläkeläisiä ja opiskelijoita. Yrittäjiäkin, myös maatalousyrittäjiä, on ehdolla kiitettävästi, vähintään samassa suhteessa kuin heitä on Seinäjoen asukkaissa.

Keskusta on juuriltaan yrittäjyyspuolue. Santeri Alkiokin oli yksityisyrittäjä. Maalaisliiton suurilla reformeilla itsenäisyyden alkuvuosina, torpparinvapautuksella ja asutuslaeilla, lisättiin itsenäisten viljelijöiden, omaa työtään tekevien perheyrittäjien, lukua ja vahvistettiin yhteiskunnan perustaa.

Tänäänkin yrittäjyys on yhteisen hyvinvointimme perusta. Kuntatalouden tulopuoli vahvistuu kestävästi vain luomalla uusia työpaikkoja eli lisäämällä veronmaksajien määrää. Uuden työpaikat syntyvät enimmäkseen pieniin ja keskisuuriin, usein perheyrityksiin.

Kaupungin elinkeinotoimen, koulutuspolitiikan ja koko päätöksenteon on edistettävä nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä ja uusien yritysten halua asettua vetovoimaiseen maakuntakeskukseen. Tässä suhteessa asiamme ovat varsin hyvin, ja kasvu on nopeaa. On huolehdittava jäljellä olevien esteiden, eritoten tarpeettoman byrokratian purkamisesta.

Seinäjoen keskusta voi hyvin allekirjoittaa Suomen Yrittäjien kunnallisvaaliohjelman. Yrittäjyys ei ole oikeistolaisuutta eikä yrittäjä ole kapitalisti, enempää kuin sosialismi on ollut vastaus palkansaajien tarpeisiin.

 

Kannanotto 2

Kaupunkimme kasvu ja velka

Seinäjoki on maan nopeimmin kasvavia, vetovoimaisimpia keskuksia. Jo lähes vuosikymmenen kasvu on ollut 700 - 900 asukasta vuodessa.

Vahva kasvu selittyy hyvällä asiain hoidolla ja varsinkin onnistuneella elinkeinopolitiikalla.  Keskusta suurimpana puolueena on ollut siihen keskeisesti vaikuttamassa.

Kasvun kääntöpuoli on, kuten kaikissa kasvukeskuksissa, velkaantuminen. Sekä uusien asukkaiden palveluja että rohkeita tulevaisuusinvestointeja on isolta osalta jouduttu rahoittamaan lainoilla. Velkataakkamme on nyt vähän kuntien keskiarvon yläpuolella. Se on hyvin hallinnassa eikä syömävelkaa ole otettu. Vastuullista on kuitenkin ottaa velka vakavasti, varsinkin kun Kataisen hallituksen leikkaukset ja synkistyvät suhdanteet rasittavat Seinäjoenkin talouden tulopuolta.

Keskusta ei paina kehityksen jarrua, mutta edellytämme uuden valtuuston laativan koko vaalikauden kattavan ohjelman, jolla velkaantuminen pysäytetään.