Säännöt

Suomen Keskusta r.p.

SEINÄJOEN KUNNALLISJÄRJESTÖN SÄÄNNÖT

hyväksytty vuosikokouksessa 9.5.2019

 

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä kunnallisjärjestöstä voidaan käyttää nimeä Seinäjoen Keskusta.

Kunnallisjärjestön kotipaikka on Seinäjoki.

Suomen Keskusta r.p:ta nimitetään näissä säännöissä puolueeksi, sen maakunnallista jäsenyhdistystä piiriksi ja tätä yhdistystä kunnallisjärjestöksi.

 

2 §

Kunnallisjärjestön tarkoituksena on:

1) yhdistää kunnan alueella Keskustan jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä sekä puolueen kannattajia

2) johtaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa Keskustan kuntapoliittista toimintaa alueellaan, sekä koota jäseniä ja kunnan luottamushenkilöitä toimimaan ja vaikuttamaan kuntapoliittisten aloitteiden toteuttamiseksi,

3) arvioida yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta sekä sen perusteella tehdä aloitteita ja vaikuttaa paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen parantamiseksi Keskustan periaatteiden mukaisesti,

4) tarjota jäsenille, luottamushenkilöille ja muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä virittää kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan,

5) luoda edellytyksiä jäsenyhdistysten toiminnalle ja

6) vahvistaa kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä ja toimia Keskustan arvojen mukaisesti

 

3 §

Tarkoituksen toteuttamiseksi Keskustan kunnallisjärjestö:

1) pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiinsä sekä alueelta valittuihin Keskustan luottamushenkilöihin ja huolehtii heidän mahdollisuuksistaan aatteelliseen sekä järjestölliseen koulutukseen,

2) valitsee edustajansa piiri- ja puoluekokouksiin sekä muiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kunnallisjärjestöllä on edustusoikeus,

3) tekee aloitteita valtuustoryhmälle, piirijärjestölle, Keskustan maakuntahallitus- ja valtuustoryhmälle, puoluehallitukselle ja puoluekokoukselle sekä antaa pyydetyt lausunnot,

4) tiedottaa toiminnastaan ja yhteiskunnallisista aloitteistaan,

5) asettaa kuntavaaliehdokkaat, laatii kuntavaaliohjelman ja vastaa kuntavaalien hoitamisesta alueellaan

6) vastaa maakuntavaalien, kansanedustajain vaalien, tasavallan presidentin vaalin, Euroopan parlamentin jäsenten vaalin, näihin liittyvien jäsenäänestysten tai esivaalien sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestämiseen liittyvistä toimenpiteistä toimialueellaan,

7) vaikuttaa asioihin kunnan ja maakunnan päätöksenteossa sekä eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa niihin valittujen Keskustan edustajien kautta,

8) tukee jäsenyhdistyksiään ja niiden jäseniä sekä kannattajia seurakuntien ja työmarkkinajärjestöjen vaalitoiminnassa sekä muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa,

9) järjestää kokous-, koulutus-, esitelmä- ja puhetilaisuuksia,

10) harjoittaa julkaisutoimintaa sekä edistää puolueen periaatteita kannattavien sanomalehtien ja muiden julkaisujen levikkiä.

 

 

Jäsenet

 

4 §

Kunnallisjärjestön jäseniä ovat rekisteröidyt Keskustan ja sen nais-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen jäsenyhdistykset.

 

5 §

Jokainen jäsenyhdistys suorittaa vuosittain kunnallisjärjestön syyskokouksessa määrättävän jäsenmaksun. Jäsenistä pidetään luetteloa.

 

6 §

Jos jäsenyhdistys tahtoo erota kunnallisjärjestöstä, sen tulee tehdä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon eropäätöksestään edustajansa kautta kunnallisjärjestön kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyhdistyksen eroamisesta tehdään merkintä jäsenluetteloon.

 

7 §

Jäsenyhdistys, jonka toiminta herättää yleistä pahennusta tai on Keskustan ohjelman, puolue-elinten päätöksien, sääntöjen tai periaatteiden vastaista tai joka aiheuttaa huomattavaa vahinkoa puolueelle tai joka ei enää täytä laissa tai puolueen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai joka toistuvasti laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai muiden jäsenvelvollisuuksiensa noudattamisen, voi kunnallisjärjestön kokous hallitukselle esityksestä erottaa, ellei annetusta kirjallisesta varoituksesta ole apua.

Tällaista päätöstä varten tulee pyytää asianomaisen piirihallituksen lausunto.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenyhdistykselle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi, milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

 

8 §

Kun jäsenyhdistys eroaa tai erotetaan kunnallisjärjestöstä, se menettää kaikki suorittamansa maksut.

Eroava jäsenyhdistys on velvollinen suorittamaan kaikki ne erääntyneet jäsenmaksut tai muut puolueen päätöksiin perustuvat erääntyneet suoritukset, jotka koskevat edellisiä vuosia tai sitä kalenterivuotta, jonka aikana eroamisilmoitus tehtiin.

 

Kunnallisjärjestön kokoukset

 

9 §

Kunnallisjärjestön vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua sekä muita kokouksia, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/5 jäsenyhdistyksistä sitä hallitustensa kokousten pöytäkirjanotteilla kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

10 §

Kunnallisjärjestön kokoukset kutsutaan koolle paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai puolueen äänenkannattajassa vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta julkaistulla ilmoituksella. Kirjallinen tai sähköposti kutsu on lisäksi toimitettava tiedoksi jokaiselle jäsenyhdistykselle sekä valtuustoryhmän jäsenille.

 

11 §

Kunnallisjärjestön kokouksissa on puhe- ja äänioikeus jokaisella jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla.

Kullakin kunnallisjärjestöön kuuluvalla jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää kunnallisjärjestön kokouksiin yksi (1) edustaja kutakin alkavaa kymmentä (10) henkilöjäsentään kohti. Jokaisella edustajalla on yksi ääni.

Läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi kaikilla jäsenyhdistysten jäsenillä ja Keskustan kunnallisilla luottamushenkilöillä.

Päätökseksi tulee äänioikeutettujen enemmistön mielipide, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaaleissa käytetään lippuäänestystä, jollei kokous toisin päätä.

 

12 §

Välittömästi kuntavaalien jälkeen kunnallisjärjestön hallitus ja Keskustan kunnanvaltuustoryhmä yhdessä valmistelevat kunnallisjärjestön kokoukselle pohjaesityksen kunnan hallintoelimiin valittavista Keskustan edustajista. Ehdotuksessa tulee ottaa huomioon Keskustan äänimäärän jakaantuminen kunnan sisällä. Lopullisen ehdotuksen valittavista henkilöistä tekee kunnallisjärjestön kokous.

Jos kunnanvaltuustoryhmä joutuu poikkeamaan kunnallisjärjestön kokouksessa hyväksytystä ehdotuksesta, valtuustoryhmän on annettava kunnallisjärjestölle selvitys poikkeamisen syistä. Selvitys käsitellään kunnallisjärjestön yleisessä kokouksessa.

 

13 §

Kunnallisjärjestön vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2) todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3) hyväksytään kokouksen työjärjestys

4) käydään keskustelu hallituksen esittämästä teemasta,

5) annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville kunnallisjärjestön edustajille ja luottamushenkilöille sekä kuullaan alueelta valittujen luottamushenkilöiden toimintaselostukset sekä käsitellään kuntapoliittiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä,

6) käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet,

7) käsitellään puoluehallituksen ja piirihallituksen pyytämät lausunnot,

8) tehdään aloitteet valtuustoryhmälle, piirihallitukselle ja puoluehallitukselle sekä puoluekokoukselle puolueen sääntöjen määräämällä tavalla,

9) esitetään kunnallisjärjestön ja kunnanvaltuustoryhmän toimintakertomukset ja päätetään niistä sekä kuullaan kertomus kirkkovaltuustoryhmän toiminnasta,

10) esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus/tilintarkastuskertomus,

11) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

12) valitaan joka toinen vuosi edustajat ja varaedustajat puoluekokoukseen siten kuin puolueen säännöissä on määrätty sekä

13) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

 

14 §

Kunnallisjärjestön syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2) todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3) hyväksytään kokouksen työjärjestys,

4) käydään keskustelu hallituksen esittämästä teemasta,

5)annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville kunnallisjärjestön edustajille ja luottamushenkilöille sekä kuullaan alueelta valittujen luottamushenkilöiden toimintaselostukset, käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet,

6) käsitellään puoluehallituksen ja piirihallituksen pyytämät lausunnot

7) tehdään aloitteet valtuustoryhmälle, piirihallitukselle, Keskustan maakuntahallitus- ja valtuustoryhmälle ja puoluehallitukselle,

8) päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta,

9) määrätään jäsenmaksun suuruus samoin kuin päätetään suosituksesta kannatusmaksuksi,

10) päätetään edustajien matkakorvauksista ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkiosta,

11) päätetään seuraavan vuoden talousarviosta,

12) valitaan kunnallisjärjestön hallitus

a) puheenjohtaja, jota kutsutaan kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi,

b) varapuheenjohtaja,

c) sihteeri,

d) muut jäsenet kunnallisjärjestön, hallitukseen ja tarvittaessa heille henkilökohtaiset varajäsenet,

e) nimeää tarvittaessa valituista viestintävastaavan, jäsenvastaavan ja vaalipäällikön, sekä lisäksi erikseen valittavan taloudenhoitajan ja lähettää valittujen yhteystiedot piiritoimistoon,

f) toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja,

g) edustajat ja varaedustajat piirin kokouksiin siten kuin piirin säännöissä on määrätty,

h) edustajat jäsenyhdistysten kokouksiin,

i) ehdokkaat avoimiksi tuleviin kunnallisiin luottamustehtäviin,

 

13) käsitellään kunnallisjärjestön osallistumista muiden yhteisöjen ja järjestöjen luottamushenkilövaaleihin,

14) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

 

15 §

Kunnallisjärjestön muissa kokouksissa käsitellään kokousilmoituksissa mainitut asiat sekä ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi. Kiinteistön ostamista, myymistä, luovuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamista eikä sääntöjen muuttamista tai kunnallisjärjestön purkamista, yhdistyslaissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajien/tilintarkastajien valitsemista tai erottamista taikka tilinpäätöksen vahvistamista tai vastuuvapauden myöntämistä koskevaa kysymystä ei kuitenkaan voida ottaa käsiteltäväksi, ellei asiaa ole kokouskutsussa mainittu.

 

Maakuntavaalit

 

16 §

Ehdokkaiden asettelussa maakuntavaaleihin noudatetaan puolueen ja piirien sääntöjä sekä niiden antamia ohjeita.

 

Kuntavaalikokoukset

 

17 §

Keskustan kuntavaalivalmisteluista vastaa toimialueellaan kunnallisjärjestö. Kunnallisjärjestön kokouksissa on päätettävä seuraavista hallituksen valmistelemista asioista:

1) vaaliliitosta

2) ehdokaslistan muodostamisesta täyden ehdokasmäärän pohjalta ja siitä, mikä jäsenyhdistys milläkin alueella esittää kuntavaaliehdokkaat,

3) kiintiöistä jäsenyhdistyksille ehdokkaiden asettamiseksi ottaen huomioon aiemmat äänimäärät sekä kunnan asutusrakenne,

4) ehdokaslistasta jäsenyhdistysten ja hallituksen tekemien ehdotusten tai jäsenäänestyksen pohjalta,

5) vaaliasiamiehestä ja hänen varamiehestään.

 

18 §

Milloin puolueen ehdokkaat kuntavaaleihin päätetään asettaa jäsenäänestyksen pohjalta, on oikeus esittää ehdokkaita jäsenäänestystä varten jokaisella kunnallisjärjestön jäsenyhdistyksellä, jossa on vain henkilöjäseniä. Jäsenäänestykseen on otettava myös ehdokas, jonka vähintään kymmenen (10) edellä mainittuihin yhdistyksiin kuuluvaa jäsentä on kirjallisesti esittänyt. Kukin jäsen voi yhtyä vain yhteen tällaiseen esitykseen. Jäsenäänestykseen saavat ottaa osaa 5 §:ssä mainittujen jäsenyhdistysten henkilöjäsenet kukin vain yhden yhdistyksen jäsenenä. Äänestyksessä jokaisella on yhtäläinen äänioikeus.

Jollei ehdokkaita ole esitetty enempää kuin puolueella on oikeus niitä kunnassa asettaa, ei jäsenäänestystä ole tarpeen toimittaa.

Jäsenäänestyksen tuloksesta voidaan poiketa enintään yhdellä neljäsosalla (1/4) siitä määrästä, jonka puolue on 17 §:n mukaisesti päättänyt asettaa ehdokkaita kunnassa. Tällöinkin on vähintään puolet puolueen ehdokkaista asetettava jäsenäänestyksessä eniten saaneista henkilöistä. Jäsenäänestyksen tulokseen ei tällöin ole katsottava sisältyneen henkilön, jota vaalikelpoisuuden menettämisen, kieltäytymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi ei voida asettaa puolueen ehdokkaaksi.

 

 

Kunnallisjärjestön hallinto

 

19 §

Kunnallisjärjestön toimintaa johtaa, hallitus, johon kuuluu vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä, sekä tarvittaessa heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenyhdistysten puheenjohtajat sekä valtuustoryhmän puheenjohtaja ovat oikeutettuja osallistumaan hallituksen kokouksiin, joissa heillä on puheoikeus. Äänioikeus heillä on vain siinä tapauksessa, että he ovat hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

20 §

Hallituksen tehtävänä on:

1) hyväksyä jäsenyhdistykset kunnallisjärjestöön, pitää niistä luetteloa ja huolehtia jäsenmaksujen kantamisesta,

2) päättää tavasta, jolla hallitus vastaa koulutuksesta ja tiedotuksesta,

3) valita sekä ilmoittaa piiriin työmarkkina- ja yrittäjätoiminnan sekä muut tarpeelliseksi katsotut yhteyshenkilöt tai toimikunnat,

4) valmistella kunnallisjärjestön kokoukset sekä kokousteemat,

5) kutsua jäsenyhdistysten edustajat ja luottamushenkilöt kunnallisjärjestön kokouksiin,

6) valmistella vastaukset jäsenyhdistysten tekemiin aloitteisiin sekä piirin ja puoluehallituksen pyytämiin lausuntoihin,

7) valmistella kunnallisista ja muista yhteisistä asioista aloitteita ja tiedottaa niistä kuntalaisille,

8) toimeenpanna kokouspäätökset ja vastata toimintasuunnitelman toteutuksesta,

9) huolehtia ehdokashankinnasta kuntavaaleihin, seurakuntavaaleihin ja muihin yhteiskunnallisiin vaaleihin sekä vastata vaalitoiminnan hoitamisesta alueellaan,

10) toimia yhteistyössä Keskustan valtuustoryhmän kanssa puolueen kuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja laatia 12 §:n mukaisesti ehdotus henkilöistä kunnan hallintoelimiin kunnallisjärjestön kokousten käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi,

11) kannustaa jäseniä osallistumaan taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuurijärjestöjen sekä muiden yhteisöjen toimintaan,

12) vastata kunnallisjärjestön varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta.

 

21 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varajäsenistään on paikalla.

Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 

 

Toimihenkilöt

 

22 §

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja:

1) johtaa kunnallisjärjestön toimintaa,

2) vastaa kokousten koollekutsumisesta,

3) johtaa keskustelua hallituksen ja kunnallisjärjestön kokouksissa, lukuun ottamatta vuosikokousta,

4) huolehtii päätösten toteuttamisesta sekä

5) huolehtii yhteydenpidosta Keskustan valtuusto- ja kunnanhallitusryhmiin sekä keskustalaisiin lautakuntien jäseniin.

 

Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja:

1) huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä sekä

2) toimii muutoin puheenjohtajan apuna ja

3) voi toimia myös vaalipäällikkönä.

 

Kunnallisjärjestön sihteeri:

1) kirjoittaa kokousten pöytäkirjat ja arkistoi ne

2) laatii hallitukselle ehdotuksen kunnallisjärjestön toimintakertomukseksi sekä

3) hallituksen koollekutsumisesta sääntöjen edellyttämällä tavalla.

 

Kunnallisjärjestön vaalipäällikkö:

1) laatii vaalitoimintasuunnitelman yhdessä kunnallisjärjestön johdon kanssa,

2) huolehtii kuntavaalien ehdokashankinnasta, johtaa käytännön vaalityötä ja seurata vaalisuunnitelman toteutumista pitäen yhteyttä jäsenyhdistyksiin ja

3) järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia ehdokkaille ja vaalityöstä vastaaville.

 

Kunnallisjärjestön taloudenhoitaja:

1) perii kunnallisjärjestölle tulevat maksut,

2) maksaa laskut hallituksen osoitusten mukaisesti, tallettaa kunnallisjärjestön rahavarat ja hoitaa muun omaisuuden ja

3) laatii kalenterivuosittain ehdotuksen kunnallisjärjestön tilinpäätökseksi ja jättää sen hallitukselle edelleen tilintarkastajille/toiminnantarkastajille toimitettavaksi.

 

Kunnallisjärjestön jäsenvastaava:

1) päivittää ja pitää ajan tasalla yhdistyksen jäsenluetteloa, ja tukee paikallisyhdistysten jäsenvastaavien toimintaa sekä

2) hoitaa yhdistyksen sisäisen viestinnän

 

Kunnallisjärjestön viestintävastaava:

1) hoitaa yhdistyksen ulkoisen viestinnän

 

23 §

Kunnallisjärjestön tilinpäätös päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajille/tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastuskertomus/tilintarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 

Yleiset säännökset

 

24 §

Kunnallisjärjestön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kunnallisjärjestön sihteeri.

 

25 §

Kunnallisjärjestön puolesta oikeudellisesti kantaa ja vastaa hallitus joko itse tai valtuutettunsa kautta.

 

26 §

Toimintansa tukemiseksi kunnallisjärjestö ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla harjoittaa kustannustoimintaa ja toimeenpanee arpajaisia ja varainkeräyksiä. Kunnallisjärjestö voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

27 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten kutsutussa kunnallisjärjestön kokouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

 

28 §

Jos kunnallisjärjestö päättää purkautua, sen omaisuus luovutetaan sille Keskusta r.p:n kunnallisjärjestölle tai kuntayhdistykselle, johon puretun kunnallisjärjestön jäsenistö siirtyy taikka Keskustan piirille käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

 

29 §

Kunnallisjärjestön purkamisesta päätetään kahdessa vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä kunnallisjärjestön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä kummallakin kerralla.

 

30 §

Näille säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on hankittava Keskustan hallituksen hyväksyminen.

 

31 §

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.